Garantie Voorwaarden

Deze garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene leveringsvoorwaarden en BOVAG voorwaarden zoals door MPI-NL BV gehanteerdgarantie.


Artikel 1 Garantie
1.1. Deze garantievoorwaarden, versie 01-2014 geldend vanaf 01-01-2014, vervangen eventueel voorgaande versies.
1.2. MPI-NL BV garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
1.3. Indien gedurende de garantieperiode het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering zal MPI of een MPI dealer in het garantiegebied, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen aan te rekenen, naar eigen goeddunken het product of de gebrekkige onderdelen repareren of vervangen onder de hieronder vermelde voorwaarden. MPI en de MPI dealers kunnen defecte producten of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van MPI.
1.4. Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en mits voorlegging van de originele factuur of kwitantie (met vermelding van aankoopdatum, modelnaam en dealer) samen met het defecte product. MPI en de MPI -dealers mogen gratis garantieservice weigeren als deze documenten niet worden voorgelegd of onvolledig of onleesbaar zijn. Deze garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
1.5. Op los verkochte onderdelen, welke niet door MPI ingebouwd worden, wordt geen garantie verleend. 
1.6. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende MPI product.
1.7. Deze garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw product naar en van MPI of uw MPI dealer.
1.8. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3,2. Betreft accu’s en enkele elektronica delen gelden beperkende bepalingen zoals weergegeven in artikel 5.2 en 5.3.
1.9. De door MPI op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode
2.1. U kunt enkel aanspraak maken op de garantie, als u het originele aankoopbewijs kunt overleggen. De garantieperiode begint op de dag van aankoop.
2.2. MPI aluminiumframes en stalen frames worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.
2.3. Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 1 jaar.
2.4. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
2.5. Voor accessoires zoals o.a. benzine scooter accu's, windschermen, (ketting)sloten, koffers, manden, hoezen, spiegels, zadelsets, etc. , wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
2.6. Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 1 jaar. Zie voor extra bepalingen artikel 5.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het MPI product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. Het MPI product is niet conform het serviceboekje onderhouden;
c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het product of zijn onjuist gemonteerd;
e. Op los verkochte onderdelen, welke niet door MPI ingebouwd worden, wordt geen garantie verleend.
f. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets en/of scooter vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend;
g. Het MPI product met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hogedrukspuit;
3.2.  Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van MPI-NL BV voor schade aan (onderdelen van) het product als gevolg van:
a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en spaakspanning;
b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
c. Foutieve of onvoldoende smering van draaiende delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.
d. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.

Artikel 4 Garantie onderdelen
4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door MPI-NL BV is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van MPI-NL BV worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
4.3. Kosten van transport van het MPI product en/of onderdelen van en naar MPI-NL BV komen voor rekening van de eigenaar.
4.4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt MPI-NL BV voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Extra garantiebepalingen 
5.1. Raadpleeg de handleiding van uw MPI product voor nadere uitleg en tips t.a.v. uw product.
5.2. Garantieperiode elektronica delen:
MPI fietsen:      Elektrische motor: 2 jaar; Controller: 2 jaar; Oplader:  ½ jaar
MPI scooters:   Elektrische motor: 2 jaar; Controller: 2 jaar; Oplader: ½ jaar
5.3. Extra bepalingen motor, oplader, accu en accuset;
a. MPI accu/accuset elektrische scooter, garantie periode; Lithium accu: 2 jaar; Loodgel/Siliciumgel accu: 12 maanden.
b. Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.
c. Er wordt alleen garantie gegeven op een accu die technisch een probleem heeft, bijv. een kapotte cel.
d. Accu's voor benzine scooters hebben alleen garantie op constructie of materiaalfouten, een niet functionerende accu moet binnen 14 dagen na factuurdatum aangemeldt en geretourneerd worden.
e. Op los verkochte onderdelen en accessoires wordt geen garantie verleend.
f. Garantie geldt niet voor bereik, bij aflevering wordt het opgegeven bereik gegarandeerd, echter door vele niet te traceren factoren als gevolg van foutief gebruik, kan het bereik onvoldoende worden, bijvoorbeeld;
        - Indien de accu's door te lang opladen "opgeblazen"zijn (normaliter slaat de oplader automatisch af, echter bij niet juist opvolgen van de oplaad instructies, kan de oplader door blijven laden)
        - Indien de accu's defect zijn en/of te weinig capaciteit hebben, en dit is naar waarschijnlijkheid terug te voeren op lange tijd niet gebruikt / niet opgeladen.
          (bijv. zeer weinig kilometers en/of zeer lage of geen basisspanning in accu's)
        - Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Lood en Lithium accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen 
          Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd

Artikel 6 Indienen van claim
6.1. Claims onder deze garantie dienen - onder aanbieding van het product of het betreffende onderdeel ter inspectie via de MPI dealer bij wie het product is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij het product geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.
6.2. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal MPI-NL BV desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde MPI dealer.

Artikel 7 Garantie gebied
7.1 Het garantie gebied is beperkt tot Nederland.

Artikel 8 Wettelijke eisen
8.1. In Nederland is het verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen af te sluiten voor het besturen van een elektrisch trapondersteunde fiets, een snor- en/of bromscooter. Veel verzekeringmaatschappijen hebben de elektrische trapondersteunde fiets opgenomen in hun standaard WA verzekering. Neem contact op met uw verzekeringmaatschappij of het noodzakelijk is een aanvullende verzekering af te sluiten.
8.2. Voor het besturen van een snor- of bromscooter moet u in het bezit zijn van een rijbewijs AM, A of B.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Een door MPI-NL BV gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat MPI-NL BV ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van MPI-NL BV strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van MPI-NL BV voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 10 Uitsluitingen en beperkingen
10.1. Behalve zoals hierboven vermeld, geeft MPI geen garanties (noch expliciete, noch impliciete, noch wettelijke, noch enige andere) met betrekking tot de kwaliteit, de prestaties, de accuraatheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of enig andere hoedanigheid van het product of er deel van uitmaakt. Indien deze uitsluiting niet of niet volledig is toegestaan door de geldende wetgeving, geldt de uitsluiting of beperking van de garantie van MPI slechts tot de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Elke garantie die niet volledig kan worden uitgesloten wordt (in zoverre dit is toegestaan door de geldende wetgeving) beperkt tot de duur van deze Garantie. Deze Garantie verplicht MPI uitsluitend tot reparatie of vervanging van de producten die onder de voorwaarden van deze Garantie vallen. MPI is niet verantwoordelijk voor verlies of schade met betrekking tot producten, service, deze Garantie of andere, met inbegrip van – economische of tastbare verliezen – de prijs die voor het product werd betaald – winst- of inkomensderving, verlies van gegevens, gebruiksgenot van het product of andere hiermee samenhangende producten – onrechtstreekse, secundaire of gevolgschade of -verlies. Dit geldt ongeacht het feit of deze schade of dit verlies verband houdt met gebrekkig of niet functioneren van het product of ermee samenhangende producten door defecten of doordat het product niet beschikbaar is terwijl het bij MPI of een MPI dealer is, wat leidt tot uitvaltijd, verlies van gebruikstijd of een onderbreking van de werkzaamheden. Dit geldt voor verlies en schadevergoeding volgens om het even welke wettelijke interpretatie, met inbegrip van nalatigheid en andere onrechtmatigheden, contractbreuk, expliciete en impliciete garantie, en burgerlijke aansprakelijkheid (zelfs als MPI of een MPI dealer op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoeding). Indien de geldende wetgeving dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit MPI zijn aansprakelijkheid uit of beperkt ze tot slechts de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Bijvoorbeeld, in bepaalde landen is het verboden om schadevergoeding naar aanleiding van nalatigheid, grove nalatigheid, moedwillig wangedrag, bedrog en vergelijkbare daden uit te sluiten of te beperken. MPI’s aansprakelijkheid volgens deze garantie zal in geen geval verder gaan dan de prijs die voor het product werd betaald, maar als de geldende wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat, zijn de hogere beperkingen van toepassing. Uw wettelijke rechten voorbehouden
10.2. Consumenten hebben wettelijke rechten volgens de geldende nationale wetten met betrekking tot de verkoop van producten aan eindgebruikers. Deze garantie doet geen afbreuk aan wettelijke rechten die u desgevallend heeft noch aan rechten die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, noch aan rechten ten opzichte van de persoon waaraan u het product heeft gekocht. U mag alle rechten die u heeft naar uw eigen goeddunken uitoefenen.

 

Logo_MPI-Mobility_klein.jpg RDW_erkend Veilig betalen met iDEAL Bovag_logo.jpg
       

   Leveringsvoorwaarden

  Disclaimer

  Copyright

  Sitemap